เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร หรือ หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี) ท่านได้แนะนำเรื่องโทษละเมิดพระธรรมวินัยเอาไว้ และบันทึกไว้ในเทปจำนวน ๖ ม้วนด้วยกัน ทำให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติในพระธรรมวินัยชัดเจน และเข้าใจมากขึ้นกว่าที่จะอ่านเฉพาะในหนังสือนวโกวาท หรือหนังสือวินัยมุขเพียงอย่างเดียว

ในการจดบันทึกเรื่องศีลของพระครั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำเอาคำสั่งสอนของหลวงพ่อท่านมาบันทึกเอาไว้ เพื่อทบทวนความจำในเรื่องของพระธรรมวินัย ซึ่งคัดลอกจากหนังสือต่างๆ และเทปที่หลวงพ่อท่านแนะนำไว้  ตั้งแต่ข้อที่ว่าปาราชิกจนถึงทุกกฎ และอภิสมาจาร

และเพื่อความกระจ่างชัดสำหรับเพื่อนพระภิกษุใหม่ๆ จะได้ทำความเข้าใจที่มาของสิกขาบทต่าง ๆ จึงได้นำเนื้อหาบางตอนจากหนังสือพระไตรปิฎกมาเพิ่มเติมไว้ ตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ แบ่งเป็นรูปแบบของพระวินัยแต่ละข้อ เช่น เรื่องต้นบัญญัติ พระพุทธบัญญัติ พระอนุบัญญัติ เรื่องที่นำมาให้ทรงวินิจฉัยตัดสิน (วินีตวัตถุ) สิกขาบทวิภังค์ บทภาชนีย์ และข้อยกเว้นในการไม่ต้องอาบัติ(อนาปัตติวาร) อย่างนี้เป็นต้น 

ฉะนั้นสมุดบันทึกเล่มนี้จึงเป็นเรื่องของการคัดลอกคำสอนของหลวงพ่อ พร้อมกับคัดลอกมาจากพระไตรปิฎกฉบับเยาวชน เล่ม ๑-๒ เรื่องพระวินัยปิฎก เฉพาะบางส่วนที่เห็นว่าสมควรเท่านั้น ดังนั้นสมุดบันทึกเล่มนี้จึงไม่ถือเป็นตำรา เพราะจากคำสอนของหลวงพ่อและจากหนังสือพระไตรปิฎกเล่มดังกล่าวที่คัดมานี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่แล้ว เพียงจดบันทึกไว้เพื่อให้เพื่อนพระภิกษุใหม่ได้อ่าน และทำความเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องไปค้นคว้าจากหนังสือต่างๆ หลายเล่ม ผู้เขียนไม่ต้องการคำชม และไม่นิยมคำติ เพราะไม่ได้ทำเพื่อขายใคร อวดใคร แต่ต้องการแจกเป็นธรรมทานเพียงเพื่อให้เพื่อนพระภิกษุใหม่ไม่ต้องลำบากในการค้นคว้า และเป็นการเสริมทักษะในความเข้าใจเรื่องพระธรรมวินัยมากขึ้นเท่านั้น และผู้เขียนมิบังอาจเอาความคิดเห็นส่วนตัวใดๆ ใส่ลงไปในสมุดบันทึกเล่มนี้ เนื่องจากไม่มีความรู้ความสามารถ จึงได้คัดลอกในสองส่วนนี้เข้าด้วยกันเท่านั้น

ท่านจิตโต

๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘

ห้องสมุดธรรมะ