เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

เรียนทุกท่านทราบครับ

เสียงคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้น ผมมีอยู่สองแบบคือ

- อย่างย่อ ทุกอย่างอยู่ใน CD แผ่นเดียว ประกอบไปด้วยพระไตรปิฏกฉบับไทย-บาลี และอรรถกถา และเสียงธรรมคำสอนของหลวงพ่อ ได้แก่เรื่อง บทสวดมนต์ สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี ๒๕๒๑ มหาสติปัฏฐานสูตร เป็นต้น

- อย่างเต็ม ประกอบไปด้วย CD คำสอนของหลวงพ่อเป็น MP3 จำนวน ๑๙ แผ่น (หรือเป็นแผ่น DVD MP3 จำนวน ๓ แผ่น) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกือบทุกเรื่อง ซึ่งผมคิดว่าท่านคงจะหาให้ครบได้ยาก