เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

เนื้อหาในห้องสมุดธรรมะนี้ ส่วนใหญ่ได้มาโดยรวบรวมจากหนังสือ และคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี หรือที่บ้านสายลม ซ.สายลม ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ

แม้ว่ามีบางส่วนที่ได้มาจากการถอดเทป หรือหนังสืออื่น ๆ  แต่ทั้งหมดนี้ล้วนอ้างอิงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานทั้งสิ้น

Subcategories

คิหิปฏิบัติ

หมายความว่า เป็นการปฏิบัติของคนผู้ครองเรือน
เป็นธรรมในส่วนของธรรมวิภาคที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน์เรื่อง
การปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมในฐานะที่เป็นฆราวาส คือ ชาวบ้านธรรมดา

ธรรมปกิณกะ
ธรรมปกิณกะ คัดลอกจากคอลัมน์ ปกิณกะคำสอน ในหนังสือธรรมวิโมกข์
เนื้อหาจะแบ่งเป็นตอน ๆ ไม่ต่อเนื่องกัน ท่านสามารถเลือกอ่านตอนใดก่อนก็ได้

มงคล ๓๘

เรื่อง "ตายแล้วไปไหน" นี้ คุณคณิตพร บุณยเกียรติ (เปี๊ยก) และคณะได้รวบรวมและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ หลวงพ่อฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ มีความยาวหลายร้อยหน้า ดังนั้นเพื่อให้สะดวกแก่การติดตามบน Internet จึงขอแบ่งเนื้อหาออกเป็นภาคต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละภาคก็จะแบ่งเป็นเรื่อง ๆ ตามสารบัญของหนังสือครับ

ห้องสมุดธรรมะ