"..ตัวอย่างวิธีเข้านิพพานแบบลัดๆ สบายๆ ไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยกันกี่ชาติกี่กัป เพราะเราไม่ได้ปรารถนาพุทธภูมิ

เรื่องมีอยู่ว่าในสมัย สมเด็จพระพุทธกัสสป เวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลาย ท่องปกรณ์ ๗ ประการคือ พระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร์ เมื่อท่องแล้วก็ไปซ้อมในถํ้าเพื่อความคล่องแคล่วสำหรับไว้พิจารณาและสำหรับปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าสำหรับไว้สวดผี ขณะนั้นเป็นเวลากลางวัน ค้างคาว ๕๐๐ ตัว ภายในถํ้านอนห้อยหัวเอาเท้าเกาะไว้ ได้ยินเสียงพระท่านสวดพระอภิธรรมพร้อมๆ กัน เสียงสมํ่าเสมอกัน ฟังแล้วก็เพลิน แต่ไม่รู้หรอกว่าพระสวดเพราะเป็นสัตว์เดรัจฉาน เพลินในเสียงชอบใจในเสียง เพลินไปเพลินมาขาก็เลยหล่นจากที่เกาะ ลงมาตายพร้อมกันทั้ง ๕๐๐ ตัว อาศัยที่จิตเป็นกุศล ฟังเสียงพระอภิธรรมชอบใจทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าคนสวดเป็นพระหรือเป็นใคร และเสียงนั้นจะเป็นเสียงพระอภิธรรมหรือเสียงอะไร ไม่รู้เรื่องแต่ว่า พอใจในธรรม

เมื่อหล่นลงมาตายทั้ง ๕๐๐ ตัวก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกทั้งหมด พอมาถึงสมัยสมเด็จองค์ปัจจุบันลงมาตรัส บรรดาเทวดาทั้ง ๕๐๐ นั้นก็จุติ คือตายจากเทวดาลงมาเกิดในตระกูลของชาวประมง มีอาชีพหาปลาหาสัตว์นํ้า เรียกว่าทำบาปกันตลอดเวลา

ต่อมาได้มาพบท่านพระสารีบุตรเข้า ทั้ง ๕๐๐ คนมีความเลื่อมใสในพระสารีบุตร ขอบวชในสำนักของพระสารีบุตร อยู่กับท่านมาตลอดพรรษาไม่ได้อะไรเลย แม้แต่ฌานโลกีย์ก็ยังไม่ได้ เรียกว่าอยู่ด้วยความดีปฏิบัติตามโอวาทด้วยดี

ต่อมาวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีห์พบพระสารีบุตรที่ขอบสระโบกขรณี จึงเรียกพระสารีบุตรเข้ามาหาบอกว่า "สารีบุตร ดูก่อนสารีบุตร บริวารของเธอทั้ง ๕๐๐ รูปนั้น ในชาติก่อนเขาเป็นค้างคาวเคยฟังเสียงพระอภิธรรม พอใจในเสียงนั้นแล้วก็พากันหล่นลงมาตายพร้อมกันแล้วไปเกิดเป็นเทวดา ฉะนั้น สารีบุตรจงเรียนอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร์ไปจากตถาคต เมื่อกลับไปจากบิณฑบาตแล้วฉันข้าวเสร็จ เรียกบริวารของเธอเข้ามาแล้วก็เทศน์อภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร์ให้ฟัง เขาทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฟังจบแล้วจะได้เป็นพระอรหัตผล"

เมื่อตรัสแล้ว องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสอนพระสารีบุตร เรื่องพระอภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร์ เมื่อสอนเสร็จท่านพระสารีบุตรก็จำได้ เมื่อพระสารีบุตรกลับมาถึงวัดฉันข้าวเสร็จ ก็เรียกพระทั้ง ๕๐๐ องค์เข้ามาประชุมแล้วก็เทศน์อภิธรรมทั้ง ๗ คัมภีร์ให้ฟัง พอเทศน์จบเพราะอาศัยปัจจัยเดิมที่เคยฟังอภิธรรมมาก่อน พระทั้ง ๕๐๐ รูปปรากฏว่าเป็นพระอรหัตผล เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาขั้นสูงสุดทั้งหมด

การที่หลวงพ่อนำเรื่องราวค้างคาว ๕๐๐ ตัว มาเล่าให้ฟังก็เพื่อเป็นตัวอย่าง จะได้ทราบว่าคนที่จะเข้าถึงพระนิพพานนั้นเข้าไม่ยาก.."