เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

“..เมื่อบ่ายวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๓ พระหลายองค์ที่มรณภาพเนื่องจากเครื่องบินของบริษัทเดินอากาศไทย สายนครพนม-กรุงเทพฯ ตกที่ทุ่งรังสิต ตอนนั้นอาตมามาสอนพระกรรมฐานที่บ้านสายลมพอดี ลูกศิษย์ทั้งหลายก็ร่วมกันถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิต เนื่องจากเครื่องบินตกทั้งหมดในค่ำวันนั้น พระสงฆ์ที่มรณภาพทั้ง ๕ องค์คือ พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม) พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร และ พระอาจารย์สุพัฒ สุขกาโม ก็มาโมทนาบุญสังฆทาน ทั้งหมด ๔ องค์เป็นเทวดาแต่พระอาจารย์วันเป็นพรหม ท่านอาจารย์วันเมื่อเห็นอาตมาก็ขอขมาอาตมา จึงถามว่า “ขอขมาเรื่องอะไร” ท่านอาจารย์วันตอบว่า “ผมเคยปรามาสท่าน” ถาม ว่า “ไม่ได้รู้จักกันปรามาสได้อย่างไร” ท่านอาจารย์วันตอบว่า “ผมเคยเห็นท่านในวัง เห็นแล้วก็นึกในใจว่า พระมหานิกายธรรมดา” จึงถามว่า “ทำอย่างไรจึงเป็นพรหม” ท่านตอบว่า พอเครื่องบินโคลง ผมก็เข้าฌานทันที จึงตายในฌาน..”


ห้องสมุดธรรมะ