เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

องค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสว่า สิปฺปญฺจ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ นี่บางข้อก็ต่อเอตัมมังคลมุตตมัง บางข้อก็ไม่ได้ต่อ มันเป็นเรื่องของคนแก่จะพูด ก็ช่างปะไร ต่อหรือไม่ต่อก็ไม่สำคัญ พูดไปใครจะชมก็ช่าง ใครจะด่าก็ช่าง ไม่เห็นจะมีความหมายอะไร พูดเต็มบ้างไม่เต็มบ้าง สำหรับภาษาบาลีก็แค่นั้นแหละ ว่ากันภาษาไทยให้เต็มก็แล้วกัน

คำว่า ศิลปะ นี่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ สิปปัญจะ ท่านแปลว่าศิลปะ ศิลด้วยแล้วก็ปะเข้าไปด้วย เอ มันจะแย่กันเสียละกระมัง ไอ้สินที่เขาแปลว่าตัด ตัดเสียโบ๋แล้วก็ปะเข้าไป แต่ว่าศีลตัวนี้ท่านใช้ ศ ศาลา ศีลตัวนี้ไม่ใช่สินตัดเสียแล้ว ศีลตัวนี้แปลว่าปกติ ปกติ เมื่อศีลแปลว่าปกติแล้วเอาตัวปะเข้ามาใส่เอาอะไรเข้าไปปะก็ไม่รู้ แล้วปะตัวนี้เขาแปลว่าทั่ว ไม่ใช่ชั่วนะ ตัว ท แล้วก็สระอัวไม้เอก อันนี้เขาแปลว่าทั่ว ปะ ตัวนี้นะ แปลว่าทั่วไป ศีลแปลว่าปกติ คำนี้เรียกว่าศิลปะ ถ้าจะแปลกันตามชาวโลก ก็เรียกว่ามีฝีมือดี ปกติ เราเป็นคนฝีมือดีประกอบกิจการงานต่าง ๆ เรียบร้อยดี ทำดี ทำเก่ง เรียกว่าทำแบบประเสริฐ ทำแล้วไม่มีที่ติ เราเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาอย่างดี มีศิลปะในการทำนา ที่ไหนควรที่ไหนไม่ควร เรารู้ข้าวประเภทไหนควรจะหว่านในตอนไหน เวลาไหนควรจะไถนา เวลาไหนควรจะคราด การเก็บหอมรอมริบทรัพย์สมบัติ เราทำดีทุกอย่าง ควรใช้ ไม่ควรใช้ อย่างนี้เรียกว่าศิลปะ แล้วศิลปะอีกประการหนึ่งคือรู้หลักรู้เกณฑ์ มีความฉลาดพอ พอที่จะเอาตัวรอดได้ เราก็เรียกกันว่าศิลปะ การแกะสลักทั้งหลายทำให้คนชอบใจ มีราคามีกำไรดี มันก็เป็นศิลปะ การประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นที่ชอบใจของประชาชนทั้งหลาย ใครเห็นเราเข้าเขาก็ชอบใจเรา เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ จิตใจเราก็มีความสุข อันนี้ก็เป็นศิลปะ รวมความว่าศิลปะเป็นได้ทุกอย่าง แปลศัพท์ง่าย ๆ ใครเขาแปลว่ายังไงก็ไม่รู้ช่างเขาปะไร เขาแปลแบบไหนก็ช่างเขา นี่เราพูดคนเดียว เราแปลตามแบบของเรา มันสบายใจ เป็นอันว่าศิลปะนี้ เราทำดีทุกอย่าง ทั้งการประกอบกิจการงาน และความประพฤติ ดีทุกอย่าง พยายามทำไม่ให้คนเขาติ ก็เรียกว่าไม่ให้คนดีติ แต่คนเลวติช่างเขา อย่าไปทำให้คนเลวตินะ ไม่ใช่ศิลปะแล้ว ถ้าศิลตัวนี้ก็ไม่ใช่ ศ ศาลา ต้องกลายเป็น ส เสือ สินคือตัด ตัดความดีออกไป ใช้ไม่ได้

ศิลปะ ที่เราจะพึงทำด้วยการประกอบการงานก็ดี หรือว่าความประพฤติก็ดี ความคิดก็ดี ศิลปะตัวนี้ต้องคนดีชม ทำให้คนดีชอบใจ อย่างนี้เรียกว่าศิลปะ ถ้าเรามีศิลปะครบถ้วนอย่างนี้ องค์สมเด็จพระชินสีห์ตรัสว่า ท่านผู้มีศิลปะเป็นผู้มีอุดมมงคล คือมีความสุข นี่เราว่ากันง่าย ๆ ย่อ ๆ อย่างนี้สบายดี ก็ไม่เห็นจะมีอะไรมาก เพราะตอนนี้เป็นเรื่องของโลก ๚ะ

ห้องสมุดธรรมะ