เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยถ่ายทอดตามแนวทางที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาสอนไว้

มงคลที่ ๗ พระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาบาลีว่า พาหุสจฺจญฺจ เอตมฺมํคลมุตฺมํ แปลความว่า การเป็นพหูสูตร จัดว่าเป็นอุดมมงคล

คำว่า พหูสูตรนี่ แปลว่าเป็นคนจำอะไรไว้ได้มาก เช่นพระอานนท์ คือว่าจำไว้หมดทั้งความดีและความชั่ว สิ่งใดที่เป็นความชั่ว เขาบอกกันว่าไม่ดีจงอย่าทำ ถ้าทำแล้วมีความเดือดร้อนอย่างนี้เราก็จำได้ แล้วสิ่งใดที่เป็นความดี เขาบอกว่าทำแล้วเข้าถึงความเจริญ มีความสุขเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายทั่วไป แล้วตนเองก็จะเข้าถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้เราก็จำได้ เรียกว่าวิชาการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญแก่ชีวิตของเราก็ดี ของมิตรร่วมประเทศชาติร่วมความเกิดก็ดี เรามีความรู้ เราจำได้ทุกอย่าง คนที่จะจำได้ดีนี้ ก็เป็นคนมีสติสัมปชัญญะ

คำว่าสติ แปลว่าคอยนึกเข้าไว้ เราศึกษาอะไร ได้รับคำสั่งสอน ได้รับคำตักเตือนอะไรมา เรานึกไว้อยู่เสมอ

แล้วสัมปชัญญะก็คอยควบคุมกำลังใจว่าอารมณ์ที่เรานึกได้นี่น่ะ มันถูกหรือมันผิดแล้วเวลานี้เราลืมเราหลงไปบ้างหรือเปล่า คนที่จำได้ดีทุกอย่าง ทรงความรู้ทุกอย่าง ทั้งความดีและความชั่ว เป็นอันว่าเป็นคนที่มีความรู้รอบตัว อย่างนี้เป็นคนที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเข้าถึงมงคล

เอาละ ข้อนี้พูดไว้เพียงสั้น ๆ เท่านี้ก็พอ แล้วมงคลต่อไปเป็นมงคลที่ ๘ ๚ะ

ห้องสมุดธรรมะ